Έργα

Γερανοί λιμένος: ανακατασκευές – επισκευές

Ενεργειακά και Βιομηχανικά Έργα

Αγωγοί, σωληνώσεις, δεξαμενές και οικίσκοι είναι τομείς της δραστηριότητάς μας.

6 τομείς έργων στην κατηγορία
Μονάδες πλύσης πρωτογενούς άλατος

Μηχανήματα Συγκομιδής Άλατος και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Αλυκών

Μηχανήματα φορτώσεως, συγκομιδής, μεταφοράς και προετοιμασίας αλυκών, είναι τομείς της δραστηριότητάς μας.

5 τομείς έργων στην κατηγορία